Starbucks διαγωνισμός

Starbucks διαγωνισμός

Starbucks RTD

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΩΡΑ

3ο Έξτρα έντυπο και banner eshop 23/5 - 19/06/2024
«Starbucks RTD ταξίδι στο Μιλάνο….»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Arla Foods Ελλας…..» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι , Αγησιλάου 6-8 15123., διοργανώνει προωθητική ενέργεια στο 3ο ΕΞΤΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΒ   23/05-05/06/2024 και επιπλέον επέκταση του διαγωνισμού με Banner στο ηλεκτρονικό  καστάστημα της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 05/06–16/06/2024 (περαιτέρω η «Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών, που εμπορεύεται η Διοργανώτρια, με την συνεργασία και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής η «ΑΒ»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81). Η Ενέργεια θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της ΑΒ καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΒ (εφεξής τα «Καταστήματα»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας της ΑΒ «ΑΒ PLUS» (εφεξής η «Κάρτα») και έχουν πλήρη και ορθά καταχωρημένα στοιχεία στην Κάρτα. 2.2. Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού προβούν στην έκδοση κάρτας πιστότητας «ΑΒ Plus» εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων τους, βάσει των οδηγιών που τους έχουν δοθεί κατά την έκδοση. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας και της ΑΒ σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν προβούν στην σωστή καταχώρηση των στοιχείων τους ή σε περίπτωση που λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της καταχώρησης στα συστήματα της ΑΒ. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 3.1. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της ΑΒ και των συνεργατών αυτής που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο franchise, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (δ) όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτούς. 3.2. Η Διοργανώτρια ή / και η ΑΒ μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ίδιας , οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 23/5/2024 (ώρα έναρξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων και υποβολής παραγγελίας στο eshop) (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») έως και τις 19/06/2024, (ώρα λήξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων και υποβολής παραγγελίας στο eshop) (περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 5.1. Ο κάτοχος της Κάρτας συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων ροφηματος καφέ Starbucks χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση, πέραν της αξίας των προϊόντων, ή διαδικασία και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της Κάρτας, που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά των προϊόντων. 5.2. Μία συμμετοχή θεωρείται έγκαιρη αν στην Κάρτα είναι ορθά και ακριβή στοιχεία του κατόχου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ). 5.3. Αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά αγορασθέν προϊόν. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο. 5.4. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής χωρία αγορά κάποιου προϊόντος της Διοργανώτριας. Συγκεκριμένα και με την επιφύλαξη των όρων 2 και 3 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος Κάρτας μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να προβεί σε αγορά συμμετεχόντων προϊόντων συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο https://ask.ab.gr/s/contactsupport  και  αναγράφοντας τον αριθμό της Κάρτας και τον τίτλο της προωθητικής ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της κάρτας τους «ΑΒ PLUS» καθώς επίσης και την ονομασία  του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00πμ μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου θα συμμετέχει επιτροπή αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο της ΑΒ και  έναν  εκπροσώπο της Διοργανώτριας. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δίνεται με ανακοίνωσή της προς 24 ωρών στο δικτυακό τόπο της ΑΒ www.ab.gr/plus να τροποποιήσει την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι.

7. Νικητές: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν 102 νικητές και 15 αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση που κατά την ανάδειξη των νικητών προκύψει ότι στο πρόσωπο κάποιου ή περισσοτέρων των νικητών συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις των όρων 2 ή/ και 3, τότε αυτός ή αυτοί θα αποκλείονται άμεσα και θα διεξάγεται συμπληρωματική κλήρωση για την συμπλήρωση των κενών θέσεων.

8. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να δοθούν τα ακόλουθα δώρα (εφεξής το «Δώρο» ή τα «Δώρα»):

2 ταξίδια στο Μιλανο για δυο ατομα το κάθε ταξίδι. Περιλαμβάνει αεροπορικά, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ημιδιατροφή καθως και επίσκεψη στο καταστημα Starbucks Roastery Reserve

100   6ευρες AB  επιταγές  εκπτωσης με την χρηση της ΑΒ PLUS card.

9. Ενημέρωση νικητών / Επικοινωνία: 9.1. Στο site της ΑΒ www.ab.gr/plus θα αναρτηθεί ο πίνακας με τις Κάρτες που αναδείχθηκαν κατά την Κλήρωση τόσο των νικητών όσο και των αναπληρωματικών. 9.2. Εν συνεχεία είτε εκπρόσωπος της ΑΒ είτε εκπρόσωπος της συνεργαζόμενης με αυτή εταιρείας, που έχει αναλάβει την ενημέρωση των νικητών και την εξυπηρέτηση πελατών και η οποία λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΒ, θα καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό σύνδεσης που είναι καταχωρημένος στην κάθε νικητήρια Κάρτα. Παράλληλα θα τους ενημερώνει για το δώρο που τους αντιστοιχεί και θα τους δίνει τα στοιχεία επικοινωνίας της Διοργανώτριας για να επικοινωνήσουν οι ίδιοι και να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής/ αποστολής του δώρου τους και για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή / αποστολή αυτού. 9.3. Στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) κατ’ ανώτατο αριθμό κλήσεις προς τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης που είναι καταχωρημένος στην Κάρτα και αυτές αποβούν άκαρπες, τότε η συγκεκριμένη Κάρτα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και θα γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας στα στοιχεία της επόμενης Κάρτας (νικήτριας ή αναπληρωματικής) κοκ. Σε αυτή την περίπτωση ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή και της ΑΒ 9.4. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος.

10. Παράδοση - Παραλαβή Δώρων: 10.1. Ο κάτοχος της κάθε νικητήριας Κάρτας θα επικοινωνεί με τη Διοργανώτρια στα στοιχεία που θα του έχουν γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία παράδοσης / παραλαβής του δώρου που του αντιστοιχεί. 10.2. Η Διοργανώτρια ενδέχεται να ζητήσει από τους κατόχους των νικητήριων Καρτών, στοιχεία ταυτοποίησης,  τη συμπλήρωση δηλώσεων αποδοχής δώρων.

11. Πίστωση Πόντων: 11.1. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα του Διαγωνισμού ή το σύνολο αυτών είναι πίστωση πόντων στις Κάρτες που αναδείχθηκαν κατά την Κλήρωση, τότε οι όροι 9.2., 9.3., 9.4, 10.1. και 10.2 δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής καθώς η ΑΒ θα προβαίνει άμεσα στην πίστωση των πόντων στον αριθμό της Κάρτας που αναδείχθηκε νικήτρια χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που είναι καταχωρημένα στην εκάστοτε Κάρτα. 11.2. Οι πόντοι θα φαίνονται στην επόμενη συναλλαγή με την χρήση της Κάρτας σε κάποιο από τα Καταστήματα. 11.3. Διευκρινίζεται ότι διακόσιοι (200) πόντοι αντιστοιχούν σε μία επιταγή έκπτωσης ποσού 6€, η οποία παραδίδεται στον κομιστή της Κάρτας με την ολοκλήρωση της συναλλαγής του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη συναλλαγή για αγορές προϊόντων από τα Καταστήματα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Η επιταγή έκπτωσης δεν εξαργυρώνεται σε χρήματα ούτε δύναται να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής. 11.4. Κατά την επίδειξη της Κάρτας ή / και την προσκόμιση της επιταγής έκπτωσης 6€ δεν διενεργείται κανενός είδους ταυτοπροσωπίας και οι κομιστές αυτών τεκμαίρονται και νόμιμοι κάτοχοι αυτών.

12. Αποδοχή Όρων / Ευθύνη: 12.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 12.2. Η ΑΒ έχει ενημερώσει βάσει των όρων της Κάρτας για τη χρήση του δεδομένου του αριθμού της κάρτας πιστότητας για τη διενέργεια διαγωνισμών χωρίς επιβάρυνση των υποκειμένων και μόνο προς όφελός τους και στο πλαίσιο του δικούς τους έννομου συμφέροντος καθώς είναι ένα από τα προνόμια που παρέχει το σχήμα πιστότητας. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς. 12.3. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου της Διοργανώτριας και της ΑΒ δύνανται και δικαιούνται να μην προσφέρουν τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. 12.4. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, αναπληρωματικό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή άλλη, ή/και ατύχημα τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα του Διαγωνισμού, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον Διαγωνισμό. 12.5. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της ΑΒ παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. 12.6. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ενώ απαλλάσσονται αζήμια των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους.

 

13. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας www.arlafoods.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΒ, www.ab.gr/plus.

14.  Προσωπικά Δεδομένα.

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων  Συμμετεχόντων και Νικητών από την ΑΒ

Στο πλαίσιο διενέργειας τους Διαγωνισμού, η  ΑΒ  αναλαμβάνει την επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό καθώς και η επικοινωνία της με τους νικητές, προκειμένου να ενημερωθούν για το δώρο τους.  Για το σκοπό αυτό έχει προβεί σε σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς την επεξεργασία των δεδομένων τους, κατά την υποβολή της αίτησής τους για τη λήψη της κάρτας πιστότητας του ΑΒ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται από την ΑΒ  έως το στάδιο της ανακήρυξης των νικητών/αναπληρωματικών, είναι ο αριθμός της κάρτας πιστότητας όλων των συμμετεχόντων .

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η ΑΒ, θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Η ΑΒ έχει ενημερώσει βάσει των όρων της κάρτας πιστότητας της ΑΒ PLUS για τη χρήση του δεδομένου του αριθμού της κάρτας πιστότητας για τη διενέργεια διαγωνισμών χωρίς επιβάρυνση των υποκειμένων και μόνο προς όφελός τους και στο πλαίσιο του δικούς τους έννομου συμφέροντος. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς AB PLUS.

Στη συνέχεια, η  ΑΒ θα προβεί σε επεξεργασία των  προσωπικών δεδομένων των νικητών/αναπληρωματικών που συνίστανται στο ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους , προκειμένου να  επικοινωνήσει μαζί τους και να τους ενημερώσει για  το δώρο τους. Η επικοινωνία θα γίνεται από την ΑΒ ή από την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο της επικοινωνίας και ενημέρωσης των νικητών και στην οποία η ΑΒ θα διαβιβάσει τα  ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των νικητών. Η συγκεκριμένη εταιρεία τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και έχει δεσμευτεί έναντι της ΑΒ ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΒ  για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων.

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων  από την ΑΒ είναι η  υποχρέωση της ΑΒ προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων  της που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού.

 Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν έναντι της  ΑΒ τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού, φορητότητας και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την ανωτέρω επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της ΑΒ στο τηλέφωνο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου). Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η ΑΒ δεν διαβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα στην  Διοργανώτρια.

Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της ΑΒ που είναι αναρτημένοι στο site www.ab.gr.

β) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια

 Η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα έχει πρόσβαση  και θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών βάσει της πολιτικής της»

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο  Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Αθήνα, 13/5/2024

Για τη Διοργανώτρια