Lurpak packshot-logo

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΩΡΑ

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ LURPAK»

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ.Κηφισίας αρ. 6-8, διοργανώνει ηλεκτρονικό διαγωνισμό  (περαιτέρω η «Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης των προιόντων της, που εμπορεύεται η Διοργανώτρια, με την συνεργασία και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής η «ΑΒ»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81). Η Ενέργεια θα διενεργηθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΒ (εφεξής τα «Καταστήματα»).

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας της ΑΒ «ΑΒ PLUS» (εφεξής η «Κάρτα») και έχουν πλήρη και ορθά καταχωρημένα στοιχεία στην Κάρτα. 2.2. Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού προβούν στην έκδοση κάρτας πιστότητας «ΑΒ Plus» εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων τους, βάσει των οδηγιών που τους έχουν δοθεί κατά την έκδοση. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας και της ΑΒ σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν προβούν στην σωστή καταχώρηση των στοιχείων τους ή σε περίπτωση που λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της καταχώρησης στα συστήματα της ΑΒ.

 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 3.1. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της ΑΒ και των συνεργατών αυτής που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο franchise, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 3.2 Η Διοργανώτρια ή / και η ΑΒ μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ίδιας , οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 15/12/2022 (ώρα έναρξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων και υποβολής παραγγελίας στο eshop) (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») έως και τις 25/12/2022, (ώρα λήξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων και υποβολής παραγγελίας στο eshop) (περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»).

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  5.1. Ο κάτοχος της Κάρτας συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αγορά δύο συσκευασιών Lurpak βούτυρο 250g, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση, πέραν της αξίας των προϊόντων, ή διαδικασία και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της Κάρτας, που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά των προϊόντων. 5.2. Μία συμμετοχή θεωρείται έγκαιρη αν στην Κάρτα είναι ορθά και ακριβή στοιχεία του κατόχου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ). 5.3. Αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά αγορασθέν προϊόν. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο. 5.4. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής χωρία αγορά κάποιου προϊόντος της Διοργανώτριας. Συγκεκριμένα και με την επιφύλαξη των όρων 2 και 3 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος Κάρτας μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να προβεί σε αγορά συμμετεχόντων προϊόντων αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infoatopenline@ab.gr, αναγράφοντας τον αριθμό της Kάρτας και τον τίτλο της προωθητικής ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της κάρτας τους «ΑΒ PLUS» καθώς επίσης και την ονομασία  του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

 

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 4/1/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου θα συμμετέχει επιτροπή αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο της ΑΒ και έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δύναται με ανακοίνωσή της προς 24 ωρών στο δικτυακό τόπο της ΑΒ www.ab.gr/plus να τροποποιήσει την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι.

7. Νικητές: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν 1 νικητής και 1 αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που κατά την ανάδειξη των νικητών προκύψει ότι στο πρόσωπο κάποιου ή περισσοτέρων των νικητών συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις των όρων 2 ή/ και 3, τότε αυτός ή αυτοί θα αποκλείονται άμεσα και θα διεξάγεται συμπληρωματική κλήρωση για την συμπλήρωση των κενών θέσεων.


8. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να δοθούν τα ακόλουθα δώρα (εφεξής το «Δώρο» ή τα «Δώρα»):

1 σετ χύτρες WMF αξίας 369€


9. Ενημέρωση νικητών / Επικοινωνία: 9.1. Στο site της ΑΒ www.ab.gr/plus θα αναρτηθεί ο πίνακας με την Κάρτα που αναδείχθηκε κατά την Κλήρωση τόσο ο νικητής όσο και ο αναπληρωματικός. 9.2. Εν συνεχεία είτε εκπρόσωπος της ΑΒ είτε εκπρόσωπος της συνεργαζόμενης με αυτή εταιρείας «PRC GROUP MANAGEMENT HOUSE», που λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΒ, θα καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό σύνδεσης που είναι καταχωρημένος στην νικητήρια Κάρτα. Παράλληλα θα τον ενημερώνει για το δώρο που του αντιστοιχεί και θα του δίνει τα στοιχεία επικοινωνίας της Διοργανώτριας για να επικοινωνήσει ο ίδιος και να ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής/ αποστολής του δώρου του και για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή / αποστολή αυτού. 9.3. Στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) κατ’ ανώτατο αριθμό κλήσεις προς τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης που είναι καταχωρημένος στην Κάρτα και αυτές αποβούν άκαρπες, τότε η συγκεκριμένη Κάρτα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και θα γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας στα στοιχεία της επόμενης Κάρτας (νικήτριας ή αναπληρωματικής) κοκ. Σε αυτή την περίπτωση ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή και της ΑΒ 9.4. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος.

10. Παράδοση  - Παραλαβή Δώρων: 10.1. Ο κάτοχος της νικητήριας Κάρτας θα επικοινωνεί με τη Διοργανώτρια στα στοιχεία που θα του έχουν γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία παράδοσης / παραλαβής του δώρου που του αντιστοιχεί. 10.2. Η Διοργανώτρια ενδέχεται να ζητήσει από τους κατόχους των νικητήριων Καρτών τη συμπλήρωση δηλώσεων αποδοχής δώρων, συναίνεσης επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

11. Αποδοχή Όρων / Ευθύνη: 11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 11.2. Η ΑΒ έχει ενημερώσει βάσει των όρων της Κάρτας για τη χρήση του δεδομένου του αριθμού της κάρτας πιστότητας για τη διενέργεια διαγωνισμών χωρίς επιβάρυνση των υποκειμένων και μόνο προς όφελός τους και στο πλαίσιο του δικούς τους έννομου συμφέροντος καθώς είναι ένα από τα προνόμια που παρέχει το σχήμα πιστότητας. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς. 11.3. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου της Διοργανώτριας και της ΑΒ δύνανται και δικαιούνται να μην προσφέρουν τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. 11.4. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, αναπληρωματικό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή άλλη, ή/και ατύχημα τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα του Διαγωνισμού, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον Διαγωνισμό. 11.5. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της ΑΒ παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. 11.6. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ενώ απαλλάσσονται αζήμια των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους.

 

Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας www.arlafoods.gr/ab-contest-terms  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΒ  www.ab.gr/plus.

12. Προσωπικά Δεδομένα.

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων  Συμμετεχόντων και Νικητών από την ΑΒ

Στο πλαίσιο διενέργειας τους Διαγωνισμού, η  ΑΒ  αναλαμβάνει την επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό καθώς και η επικοινωνία της με τους νικητές, προκειμένου να ενημερωθούν για το δώρο τους.  Για το σκοπό αυτό έχει προβεί σε σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς την επεξεργασία των δεδομένων τους, κατά την υποβολή της αίτησής τους για τη λήψη της κάρτας πιστότητας του ΑΒ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται από την ΑΒ  έως το στάδιο της ανακήρυξης των νικητών/αναπληρωματικών, είναι ο αριθμός της κάρτας πιστότητας όλων των συμμετεχόντων .

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η ΑΒ, θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Η ΑΒ έχει ενημερώσει βάσει των όρων της κάρτας πιστότητας της ΑΒ PLUS για τη χρήση του δεδομένου του αριθμού της κάρτας πιστότητας για τη διενέργεια διαγωνισμών χωρίς επιβάρυνση των υποκειμένων και μόνο προς όφελός τους και στο πλαίσιο του δικούς τους έννομου συμφέροντος. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς AB PLUS.

Στη συνέχεια, η  ΑΒ θα προβεί σε επεξεργασία των  προσωπικών δεδομένων των νικητών/αναπληρωματικών που συνίστανται στο ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους , προκειμένου να  επικοινωνήσει μαζί τους και να τους ενημερώσει για  το δώρο τους. Η επικοινωνία θα γίνεται από την ΑΒ ή από την εταιρεία «PRC GROUP MANAGEMENT HOUSE» στην οποία η ΑΒ θα διαβιβάσει τα  ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των νικητών. Η συγκεκριμένη εταιρεία τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και έχει δεσμευτεί έναντι της ΑΒ ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΒ  για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων.

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων  από την ΑΒ είναι η  υποχρέωση της ΑΒ προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων  της που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού.

 Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν έναντι της  ΑΒ τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού, φορητότητας και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την ανωτέρω επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της ΑΒ στο τηλέφωνο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου). Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η ΑΒ δεν διαβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα στην  Διοργανώτρια.

Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της ΑΒ που είναι αναρτημένοι στο site www.ab.gr.

Β. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα του νικητή προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου. Συγκεκριμένα θα ληφθεί από τον ίδιο τον νικητή το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση παράδοσης του δώρου.

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του νικητή από την Διοργανώτρια είναι η  υποχρέωσή της προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων  της που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού.

Ο νικητής του Διαγωνισμού έχει έναντι της  Arla τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, περιορισμού, φορητότητας και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την ανωτέρω επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της Arla στο τηλέφωνο 210 8196150. Τo αρχείo με τα στοιχεία του νικητή μετά την επεξεργασία των δεδομένων του για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφεται ένα μήνα μετά την λήξη του Διαγωνισμού. Η Αrla δεν διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα του νικητή.

Ισχύουν στο σύνολό τους οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της Arla που είναι αναρτημένοι στο site https://www.arlafoods.gr/legal-information/privacy-policy/

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Για τη Διοργανώτρια