Όροι διαγωνισμού Castello «Wine Masterclass - Dine Athens»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία «Arla Foods Hellas S.A» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 6 – 8, ΤΚ: 15125) με Α.Φ.Μ: 094251464 (η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρία «RASCAL A.E.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 262(η «Διαφημιστική»), τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Wine Masterclass- Dine Athens» (ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων . O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο διαδικτυακό τόπο «https://www.facebook.com/ArlaGreece» (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι κάτοικοι Αττικής που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και οι οποίοι έχουν εγγραφεί ως μέλη στο facebook και έχουν Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password).

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια, τη Διαφημιστική και στις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’βαθμού.

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα Ελλάδας 12:00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 5η Φεβρουαρίου 2019 (και ώρα Ελλάδας 12:00 π.μ) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και δώρα. Η Διοργανώτρια θα αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο 1 post, με το εικαστικό που θα αναφέρεται στο διαγωνισμό με θέμα Wine Masterclass- Dine Athens και κείμενο «Θέλετε και εσείς να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία μιας γευστικής δοκιμής ενός εκλεκτού κρασιού; Συνδυάστε το με την πλούσια γεύση του Castello® Danablu και πάρτε μέρος στο απόλυτο "ταξίδι γεύσεων" ενός μοναδικού Wine masterclass.

Αφήστε μας σε σχόλιο τον αγαπημένο σας γευστικό συνδυασμό με μπλε τυρί Castello® Danablu και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση στο Wine Tasting Journey, στις 8 Φεβρουαρίου, της διοργάνωσης του @dineathens»

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αφήσουν το σχόλιό τους κάτω από το post του διαγωνισμού. Η υποβολή των ανωτέρω συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μια φορά. Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

6. Εγκυρότητα συμμετοχών. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν εγκύρως συμμετοχή, θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη 1 νικητή  και 1 επιλαχόντα. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα 5 Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία της Διαφημιστικής. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Κάθε συμμετοχή είναι ισάξια. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει νικητή, εάν υποψιαστεί ότι έκανε χρήση αθέμιτων μέσων στη συμμετοχή του.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν 5 Φεβρουαρίου 2019 στο Διαδικτυακό Τόπο και ο νικητής  θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετικό απαντητικό σχόλιο κάτω από το σχόλιο που έκανε  στο post του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θα ζητήσει από το  νικητή να επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα και να αποστείλουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μία διεύθυνση (email)  έως και την 6η Φεβρουαρίου στις 12:00, ώστε να του σταλεί ηλεκτρονικά η πρόσκλησή του.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω πρώτου νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος οφείλει να επικοινωνήσει έως τις 7 Δεκεμβρίου 2019 στις 15:00 μ.μ κατόπιν της ειδοποίησης αυτού μέσω reply to comment στο σχόλιό του στο post του διαγωνισμού, αλλιώς χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στους υπόλοιπους επιλαχόντες.

Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τους τρίτους επιλαχόντες, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή προϊόντα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.

9. Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή της συμμετοχής τους.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στη Διαφημιστική στο τηλεφωνικό κέντρο 2106285400.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δηλώνουν ρητά ότι δεν θα επεξεργαστούν και δεν θα καταχωρήσουν σε αρχείο δεδομένων τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στο Facebook και υπόκειται στους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το Facebook, καθώς και στις ρυθμίσεις απορρήτου του κάθε χρήστη. Η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών θα λάβει χώρα μέσω εφαρμογής εντός της πλατφόρμας του Facebook χωρίς να γίνει εξαγωγή στοιχείων και τήρηση χωριστού αρχείου δεδομένων. Τα στοιχεία των νικητών τα οποία θα ζητηθούν από τη Διαφημιστική, με σκοπό την παράδοση/παραλαβή του δώρου, θα τηρηθούν σε προσωρινό αρχείο από τη Διαφημιστική, η οποία θα διαβιβάσει τα στοιχεία στη Διοργανώτρια, για να καταστεί εφικτή η παράδοση των δώρων. Η παράδοση των στοιχείων θα γίνει κατόπιν συναίνεσης των νικητών. Το αρχείο αυτό θα διαγραφεί ολικά από τη Διαφημιστική και από τη Διοργανώτρια, εντός 10 ημερών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής των δώρων σε όλους τους νικητές.

12. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά το Διαγωνισμό σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους.                                                     

 

13. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση και να ακυρώνει τη συμμετοχή τους.

Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν στον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

15. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

16. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.                                 

 17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

18. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, καθώς και των όρων εγγραφής και χρήσης του Facebook και του Διαδικτυακού Τόπου. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση των συμμετεχόντων έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

19. Διευκρινίζεται ότι ο παρόν διαγωνισμός δεν διεξάγεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης, (π.χ. χορηγίας, διαχείρισης ή έγκρισης) μεταξύ των διοργανωτών και του Facebook ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.