ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ANT/ΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 6-8, με ΑΦΜ 094251464 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8196100 (εφεξής «ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει  και  διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Διαγωνισμός Arla Protein», (εφεξής ο «Διαγωνισμός»)  στα καταστήματα SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.arlafoods.gr/sklavenitisdiagonismos (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «αu9 AE» που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της Αποστολόπουλου 64, με ΑΦΜ 997981644 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «AU9»), έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά, να διοργανώσει και να εκτελέσει το Διαγωνισμό για λογαριασμό του Διοργανωτή.

Οι ανωτέρω εταιρίες προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόφασή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν, καθώς επίσης φέρουν και την ευθύνη για το σύνολο των ενεργειών τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Arla Foods Ελλάς., της  Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε και της  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε και της AU9, καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι τον δεύτερο (β’) βαθμό.

Για την έγκυρη συμμετοχή έκαστου συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Οι ανωτέρω εταιρίες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά από την 1η Νοεμβρίου 2017  (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») σε όλα τα καταστήματα SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές καθίστανται, αυτοδικαίως, άκυρες.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο https://www.arlafoods.gr/sklavenitisdiagonismos και να συμπληρώσουν τα αληθή ατομικά τους στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικός κώδικας και e-mail).

Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής μόνο στην κλήρωση. Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι, στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνον φυσικά πρόσωπα.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

5. Δώρα

Θα αναδειχτούν συνολικά εξήντα (60) νικητές. Οι 10 τυχεροί θα κερδίσουν από 1 ποδήλατο IDEAL και οι υπόλοιποι 50 θα κερδίσουν από ένα σακίδιο πλάτης Arla.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Θα αναδειχτούν συνολικά εξήντα (60) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί από την «AU9» στις 21 Νοεμβρίου και ώρα 11.00, στην Λ. Κηφισού 136, Περιστέρι.

Η «AU9» εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω της σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 ανωτέρω. Αμέσως μετά την ανάδειξη των νικητών, θα κληρωθούν δεκαπέντε (15) αναπληρωματικοί.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν αποκλειστικά και μόνον στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο https://www.arlafoods.gr/sklavenitisdiagonismos και όχι σε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή γενικώς στο διαδίκτυο. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 10 των όρων του διαγωνισμού. Επιπλέον, θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και e-mail εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την εταιρία AU9. Η εταιρία AU9 θα τους δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα αποκτήσουν το δώρο τους. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με κάποιον νικητή εντός των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δικαιούται να επικοινωνήσει με τους αναπληρωματικούς με σειρά προτεραιότητας εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων (ημερών).

Ο Διοργανωτής δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση του την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το δώρο τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική του ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του παραλαμβάνοντος προσώπου.

Οποιοσδήποτε νικητής χάνει το δικαίωμά του στο έπαθλο, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης των επάθλων, για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν πληρεί αυτούς στο σύνολό τους

(β) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους

(γ) σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να δηλώσει στο Διοργανωτή τα προσωπικά του στοιχεία

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές

(στ) σε περίπτωση που, παρουσιαζόμενος για την παραλαβή του επάθλου του, δεν προσκομίσει στοιχεία ταυτότητας

Ο Διοργανωτής, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των επάθλων.

Τα έπαθλα, όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα παραπάνω έπαθλα δεν αλλάζουν και ο νικητής θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης να αποδεχθεί τους χρόνους παράδοσής τους, διαφορετικά το έπαθλο θα δοθεί σε κάποιον αναπληρωματικό. Τα έπαθλα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλό του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού επάθλου.

7. Ευθύνη

Α.  Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη:

(α) για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους

(β) για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

(γ) για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα έπαθλα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

(δ)  αν οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν συμπληρώνουν τα στοιχεία τους με πλήρη, ορθό και ακριβή τρόπο

(ε)  αν οι συμμετέχοντες τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες

Β. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

Γ. Οι ανωτέρω εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, παρόλο που οι εταιρείες αυτές έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους.

Δ. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι ανωτέρω εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Ε. Η ευθύνη των ανωτέρω εταιρειών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

ΣΤ.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για περιστατικά που μπορεί να συμβούν και είναι εκτός του ελέγχου τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων, server ή provider, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων), από τα οποία μπορεί να καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ζ. Οι ανωτέρω εταιρείες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

8. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι ήδη στη συμβολαιογράφο Αθηνών Αλίκης Τζαβελάκου του Κωνσταντίνου, που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου 15 ΑΘΗΝΑ (αριθμός συμβολαιογραφικής πράξης 2.123/31.10.2017). Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού στον ιστότοπο https://www.arlafoods.gr/sklavenitisdiagonismos στη διάθεση οποιουδήποτε συμμετέχοντα ήθελε τυχόν να τους αναγνώσει.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στις ανωτέρω εταιρίες (ARLA FOODS  ΕΛΛΑΣ & AU9) ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν κατά την εύλογη κρίση τους και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματός τους. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, οι ανωτέρω εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που παρέχονται από τους ίδιους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν παρέχει περαιτέρω πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη πλην εκείνων που αναφέρονται παραπάνω. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στις ανωτέρω εταιρείες τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τις ανωτέρω εταιρείες όπως επεξεργαστούν ή/και διαβιβάσουν τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανωτριών εταιρειών, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των επάθλων σε αυτούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των επάθλων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα.

 

 

10. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής και η «AU9», διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλέσουν, παρατείνουν, ακυρώσουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο.

Οι ανωτέρω εταιρίες μπορούν επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή, για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, άνευ αποζημίωσής των. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.arlafoods.gr/sklavenitisdiagonismos. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αρνηθεί την κατά τα ανωτέρω προβολή του στον διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών.

Μετά την παρέλευση της λήξης του Διαγωνισμού στις 15 Νοεμβρίου, δε θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών και κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών εταιρειών παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι, ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.

Αν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων Συμμετοχής κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζει τη διατήρηση σε πλήρη ισχύ και  εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

 

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

12. Αποδοχή των Όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή  όλων των ανωτέρω δεσμευτικών όρων συμμετοχής και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τυχόν λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω εταιρειών και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.