ARLA CHEESECAKE FESTIVAL

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ANT/ΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 6-8, με ΑΦΜ 094251464 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8196100 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει  και  διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Διαγωνισμός Arla Cheesecake Festival» O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.arlafoods.gr/arlacheesecakefest2020-contest/ (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «RASCAL A.E.» (η «Διαφημιστική»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 262, έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά την κλήρωση των δώρων του Διαγωνισμού, καθώς και την επικοινωνία με τον νικητή για λογαριασμό του Διοργανωτή.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι οι ίδιοι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόφασή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν, καθώς επίσης φέρουν την πλήρη ευθύνη για το σύνολο των ενεργειών τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Arla Foods Ελλάς και της «RASCAL A.E.» (η «Διαφημιστική»), καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι τον δεύτερο (β’) βαθμό.

Για την έγκυρη συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Οι ανωτέρω εταιρίες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά από τη 17η Μαΐου 2020 στις 09:00 πμ (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 31η Μαΐου 2020 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, τυχόν συμμετοχές καθίστανται, αυτοδικαίως, άκυρες. Στη περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο https://www.arlafoods.gr/arlacheesecakefest2020-contest/ και να συμπληρώσουν τα αληθή ατομικά τους στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου).

Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής μόνο στην κλήρωση. Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι, στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνον φυσικά πρόσωπα.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

5. Δώρα

Θα αναδειχτεί 1 τυχερός, που θα κερδίσει (1) μία κουζινομηχανή, (1) μία σπάτουλα & (1) μία φόρμα για ψήσιμο, από τον Άκης Πετρετζίκης.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Θα αναδειχτεί 1 τυχερός μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί από την «Διαφημιστική» στις  1 Ιουνίου και ώρα 13:00 στα γραφεία της «Διαφημιστικής».

Ο Διοργανωτής και η «Διαφημιστική» εγγυώνται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω της σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 ανωτέρω. Αμέσως μετά την ανάδειξη του νικητή, θα κληρωθούν δύο (2) αναπληρωματικοί.

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ενημερωθεί αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης email που θα έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του στο διαδικτυακό τόπο διεύθυνση https://www.arlafoods.gr/arlacheesecakefest2020-contest/ και δε θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά γενικώς στο διαδίκτυο, ούτε θα ανακοινωθούν σε τηλεόραση ή/και ραδιόφωνο. Επιπλέον, θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την «Διαφημιστική». Η «Διαφημιστική» θα τους δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα αποκτήσουν το δώρο τους. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διαφημιστική δε λάβει απάντηση από κάποιον νικητή εντός των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αρχικής επικοινωνίας, θα αποστείλει δεύτερο (2ο) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και εάν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών δεν λάβει ουδεμία απάντηση, ο αρχικός νικητής χάνει κάθε δικαίωμα στο δώρο ενώ η Διαφημιστική δικαιούται να επικοινωνήσει με τους αναπληρωματικούς με σειρά προτεραιότητας εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων (ημερών).

Ο Διοργανωτής δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση του την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το δώρο τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική του ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του παραλαμβάνοντος προσώπου.

Οποιοσδήποτε νικητής χάνει το δικαίωμά του στο έπαθλο, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης των επάθλων, για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους

(β) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους

(γ) σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να δηλώσει στο Διοργανωτή τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αποστολής του Δώρου (ήτοι τηλέφωνο & διεύθυνση)

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές

(στ) σε περίπτωση που, παρουσιαζόμενος για την παραλαβή του επάθλου του, δεν προσκομίσει δελτίο ταυτότητας ή παρόμοιο αντίστοιχο έγγραφο πχ δίπλωμα αυτοκινήτου

Ο Διοργανωτής, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των επάθλων.

Τα έπαθλα, όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα παραπάνω έπαθλα δεν αλλάζουν και ο νικητής θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης να αποδεχθεί τους χρόνους παράδοσής τους, διαφορετικά το έπαθλο θα δοθεί σε κάποιον αναπληρωματικό. Τα έπαθλα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλό του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού επάθλου.

7. Ευθύνη

Α.  Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη:

(α) για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους

(β) για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

(γ) για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα έπαθλα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

(δ)  αν οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν συμπληρώνουν τα στοιχεία τους με πλήρη, ορθό και ακριβή τρόπο

(ε)  αν οι συμμετέχοντες τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες

Β. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

Γ. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει αναρτήσεις προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει την δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους.

Δ. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι ανωτέρω εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Ε. Η ευθύνη των ανωτέρω εταιρειών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

ΣΤ.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για περιστατικά που μπορεί να συμβούν και είναι εκτός του ελέγχου τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων, server ή provider, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων), από τα οποία μπορεί να καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ζ. Οι ανωτέρω εταιρείες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

8. Δημοσιότητα

Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού στον ιστότοπο  https://www.arlafoods.gr/arlacheesecakefest2020-contest/ στη διάθεση οποιουδήποτε συμμετέχοντα ήθελε τυχόν να τους αναγνώσει.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού ο Διοργανωτής ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η «Διαφημιστική» ως Εκτελούσα την Επεξεργασία πρόκειται να επεξεργαστούν τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») [EU General Data Protection Regulation «GDPR»] περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος») αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού,  της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης και της αποστολής/παραλαβής των δώρων. Ειδικότερα, τα στοιχεία εκάστου συμμετέχοντος τα οποία θα δοθούν για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ή τα στοιχεία του νικητή που θα ζητηθούν για την παράδοση/παραλαβή του δώρου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τηλέφωνο για όλους τους συμμετέχοντες και επιπλέον αυτών πλήρη διεύθυνση για την αποστολή των δώρων στον νικητή,  θα τηρηθούν σε προσωρινό ηλεκτρονικό αρχείο μόνο για τον σκοπό της κλήρωσης για όλους τους συμμετέχοντες και της απόδοσης του δώρου για τον νικητή.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων και του νικητή δε θα διαβιβαστούν από τον Διοργανωτή και την «Διαφημιστική» σε κανένα τρίτο μέρος. Τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων και των νικητών θα διαγραφούν πλήρως το αργότερο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την απονομή των δώρων. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ.: 2108196100 ή μέσω e-mail στο dpo_hellas@arlafoods.com ώστε να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιώματά του, δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.

10. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής και η «Διαφημιστική» , διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλέσουν, παρατείνουν, ακυρώσουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο.

Οι ανωτέρω εταιρίες μπορούν επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

Οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των νικητών.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών.

Μετά την παρέλευση της λήξης του Διαγωνισμού στις  1 Ιουνίου του 2020, δε θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών και κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών εταιρειών παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι, ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.

Αν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων Συμμετοχής κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζει τη διατήρηση σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

Cookies

Κάνοντας χρήση του διαδικτυακού τόπου https://www.arlafoods.gr/arlacheesecakefest2020-contest/ συναινείτε στη χρήση «cookies». Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ο διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν το επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που το επισκέπτεστε.

Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία. Προς το σκοπό αυτό, θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, και, παρόλο που συνήθως δεν θα εμφανιστεί ξανά στις επόμενες επισκέψεις σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, οποτεδήποτε, ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε και να μην επιτρέψετε την τοποθέτηση «cookies» στη συσκευή σας, ωστόσο, κάτι τέτοιο ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. O browser σας έχει ρυθμίσεις, που σας επιτρέπουν να ορίσετε από ποια «cookies» επιλέγετε να εξαιρεθείτε και ποια «cookies» μπορούν να τοποθετηθούν στη συσκευή σας.

 

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

«Cookies» πλοήγησης, που αφορούν στο session του browser, ώστε να σας παρέχονται οι ουσιώδεις υπηρεσίες για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη.

«Cookies» για στατιστικούς σκοπούς, όπως αυτά καταγράφονται από τα Google Analytics και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της επίδοσης της ιστοσελίδας, όπως συγκεκριμένα για τον υπολογισμό των σελίδων της ιστοσελίδας στις οποίες περιηγήθηκαν οι χρήστες (page views), τον αριθμό των μοναδικών χρηστών (unique users) που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα και τον συνολικό χρόνο που κράτησε η περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη. Για όσο διαρκεί το session κατά την πλοήγησή σας, η ανώνυμη πληροφορία αποθηκεύεται στην πλατφόρμα Google Analytics (https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Λειτουργικά cookies, που χρησιμοποιούνται για να διατηρούνται στη μνήμη, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις (π.χ. γλώσσα) του χρήστη αφορούν στην βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη. Διατηρούνται για όσο καιρό επιλέξετε να μην τα διαγράψετε από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του browser που χρησιμοποιείτε.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

12. Αποδοχή των Όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή  όλων των ανωτέρω δεσμευτικών όρων συμμετοχής και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τυχόν λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω εταιρειών και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.